skip to Main Content
Doordeweeks voor 16:00 besteld, zelfde dag verzonden!

Algemene voorwaarden – Hair by Bratz

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze algemene voorwaarden van Hair by Bratz worden de volgende termen gebruikt:

 • Dienstverlener: De rechtspersoon die de diensten aan de consument aanbiedt, oftewel: Hair by Bratz.
 • Ondernemer: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Consument: De natuurlijke persoon die een behandelingsovereenkomst aangaat met Hair by Bratz.
 • Behandelingen: De behandelingen die Hair by Bratz aanbiedt zijn extensions-, verf- en knipbehandelingen.
 • Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
 • Modelformulier: Het formulier die de consument kan invullen wanneer er gebruik gemaakt wil worden van de herroepingsrecht.
 • Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van de herroepingsrecht.
 • Opdracht: De uitvoering van de behandelovereenkomst van de klant.

 

Artikel 2 – Identiteit

 

Hair by Bratz

Oosterstraat 88

4812 VD Breda

+31 0767370076

Info.hairofbratz@gmail.com

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hair by Bratz en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst wordt gesloten, zullen de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar worden gesteld. Indien dit niet mogelijk is, kunnen deze voorwaarden op de Hair by Bratz website gevonden worden.
 • Afwijken van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderijke situaties kan het afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Hair by Bratz is overeengekomen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten met de consument.
 • Indien er naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in tegenstrijdige algemene voorwaarden beroepen op de toepasselijke bepalingen die het meest gunstig uitkomen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden in stand. De nietige of vernietigde bepaling zal vervangen worden door een vergelijkbare bepaling, zoals van origine.
 • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen beoordeeld te worden aan de hand van deze voorwaarden.
 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van de voorwaarden, dienen uitgelegd te worden aan de hand van deze voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 • Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, zal dit worden vermeld.
 • De ondernemer heeft het recht om het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • De beschrijvingen van het aanbod zijn nauwkeurig omschreven. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Hair by Bratz niet binden.
 • Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 • De afbeeldingen bij producten geven een waarheidsgetrouwe weergave van het product. Hierbij kan er niet gegarandeerd worden dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
 • Elk aanbod bevat informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn. Dit betreft in het bijzonder:
  – De prijs inclusief belastingen.
  – De eventuele kosten van verzending.
  – De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen ervoor nodig zijn.
  – Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
  – De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
  – De termijn van het akkoord gaan van het aanbod, waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.
  – De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien deze kosten worden berekend op het basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel.
  –  Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en op welke wijze deze voor de consument geraadpleegd kan worden.
  – De wijze waarop de consument de verstrekte gegevens kan controleren of herstellen, voor het sluiten van de overeenkomst.
  – De eventuele andere talen, naast het Nederlands, waarin de overeenkomst gesloten kan worden.
  – De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de manier waarop de consument het langs de elektronische weg kan raadplegen.
  – De minimale duur van de overeenkomst op afstand, in geval van een duurtransactie.

 

 • Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Hair by Bratz niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken, tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Hair by Bratz heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een overeenkomst te weigeren. Deze weigering geeft de consument geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de opdracht.
 • Indien meerdere opdrachtgevers en/of consumenten samen een opdracht uitvoeren, zal iedereen afzonderlijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van verplichtingen van de overeenkomst.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument de opdracht geeft aan Hair by Bratz om het uit te voeren.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal de ondernemer het ontvangst bevestigen. Zolang dit niet elektronisch is bevestigd door de ondernemer, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zal de ondernemer technische en organisatorische maatregelen nemen ter beveiliging van data van de overdracht en een veilige webomgeving.

Indien het mogelijk is voor de consument om elektronisch te betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen nemen.

 • De ondernemer heeft een overzicht op afstand op de betalingsverplichtingen en de feiten en factoren van de overeenkomst.
 • De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie meesturen:
  – Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer, waar de consument met klachten terecht kan.
  – De voorwaarden en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken.
  – De informatie over garanties en service na aankoop.
  – De vereisten voor opzegging van de overeenkomst, indien het een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • Indien er een duurtransactie plaatsvindt, is de bepaling van het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de producten.

 

Artikel 6 – Herroeppingsrecht
Bij levering van producten:

 • Bij de aankoop van de producten heeft de consument het recht om zonder opgave van redenen te ontbinden van de overeenkomst. Dit heeft een termijn van 14 dagen.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het is slechts mogelijk om het product in mate uit te pakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen om het product te behouden.
  Indien er van het herroepingsrecht gebruik gemaakt wordt, zal het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd moeten worden.
 • Indien de consument gebruikt maakt van de herroepingsrecht, zal dit binnen 14 dagen ontvangst van het product kenbaar gemaakt moeten worden aan de ondernemer. Het kenbaar maken wordt gedaan middels het modelformulier, waarna de consument het product binnen 14 dagen moet retourneren. Hierbij dient de consument te moeten bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd. Dit kan door middel van een bewijs van de verzending.
 • Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt, gebruik te willen maken van de herroepingsrecht en het product niet heeft terug verzonden, is de aankoop een feit.
 • Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, zal de consument zich richten op de redelijke en duidelijke instructies van het geleverde aanbod.

 

Uitsluiting 7- Uitsluiting herroepingsrecht

 • Hair by Bratz heeft het recht om het herroepingsrecht van de consument uit te sluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. Dit geldt indien de ondernemer het tijdig voor het sluiten van de overeenkomst in het aanbod heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk bij de volgende producten:
 • Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
 • Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
 • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
 • Die snel kunnen bederven of verouderen.
 • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen, waarop de ondernemer geen invloed heeft.
 • Voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 8 – Annulering afspraak

 • Indien de afspraken niet minimaal 48 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden, zal dit in rekening gebracht worden. Dit zal ook gelden in het geval van een ‘no-show’, het niet verschijnen op de afspraak zonder afzegging.
 • Indien er onduidelijkheden zijn over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van Hair by Bratz als leidend.

 

Artikel 9 – Prijzen en betaling

 • In de vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd. Met uitzondering van prijswijzigingen door de veranderende btw-tarieven, die van toepassing zijn.
 • Alle prijzen zijn voor particulieren inclusief BTW.
 • Bij schommelingen van prijzen van de producten of diensten, zullen er bij Hair by Bratz variabele prijzen aangeboden worden. Bij het aanbod wordt er nadrukkelijk vermeld dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het plaatsvinden van de overeenkomst is alleen mogelijk indien het een reden is van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het plaatsvinden van de overeenkomst is alleen mogelijk als de ondernemer dit heeft bepaald en:
 • Het een gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • De consument het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen vanaf de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht om het product te leveren volgens de foutieve prijs.

 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 • Hair by Bratz staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst:
  – De vermelde specificaties
  – De redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid
  – Datum van de totstandkoming van de overeenkomst
  Indien er overeen is gekomen staat de ondernemer ervoor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Voor de terug verzending dient het product in de originele verpakking en in de nieuwe staat te zijn.
 • De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is hierbij verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing en adviezen na de toepassing van de producten door de consument.
 • De garantie geldt niet indien:
  – De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
  – De geleverde producten in aanmerking komt met abnormale omstandigheden, onzorgvuldig worden behandeld of in strijd is met aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.
  – Het ondeugdelijk product het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen, ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 • Bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van de bestellingen en de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten, zal er zorgvuldig gewerkt worden door de ondernemer.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Hair by Bratz zal de geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 20 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien er vertraging ondervindt bij de bezorging of de bestelling slechts voor een deel kan worden uitgevoerd, zal de consument uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling plaats heeft gevonden een bericht krijgen. In dit geval, heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Hierbij heeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 • De levertermijnen zijn indicatief. Bij de overschrijding van een termijn zal de consument geen recht hebben op schadevergoeding.
 • Indien er een ontbinding plaatsvindt van de overeenkomst, zal het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk terug worden betaald. Dit zal uiterlijk binnen 14 dagen terugbetaald worden.
 • Indien de levering van het bestelde product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer een vervangend artikel beschikbaar stellen. Bij deze artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. Deze kosten van de retourverzending van deze artikelen zijn voor rekening van de ondernemer.
 • Het risico van beschadiging en vermissing van de producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger, door de ondernemer.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: Duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 • De consument heeft het recht om de overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het afleveren van de product of dienst, ten alle tijden op te zeggen. Hierbij wordt er rekening gehouden met de overeengekomen opzeggingsregels en opzegtermijn van ten hoogste 14 dagen.
 • De consument heeft het recht om de overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het afleveren van de product of dienst, ten alle tijden op te zeggen. Hierbij wordt er rekening gehouden met de overeengekomen opzeggingsregels en opzegtermijn van ten hoogste 14 dagen.
 • De consument kan de in de vorige genoemde overeenkomsten:
  – Ten alle tijden opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaalde tijdstip of periode.
  – Opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan.
  – Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft besloten.

 

Verlenging

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van een product of dienst, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • Bij een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften, is het toegestaan om het stilzwijgend te verlengen voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden. Dit zal van toepassing zijn indien de consument de verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlening kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van een product of dienst, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd. Dit kan van toepassing zijn indien de consument met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzegt.

Er geldt een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden, in geval de overeenkomst minder dan eenmaal per maand wordt geregeld, van het afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 • Een overeenkomst met beperkte duur van de bij de kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt na afloop van de kennismakingsperiode.

Duur

 • Indien een overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, mag de consument de overeenkomst ten alle tijden opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand. Dit zal gelden tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen duur weet te verzetten.

 

Artikel 13 – Betaling

 • De verschuldigde bedragen dienen door de consument te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn. Indien het een geval tot het verlenen is van een dienst, zal de termijn van toepassing zijn nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden.
 • Indien er een wanbetaling plaatsvindt, heeft de ondernemer het recht om vooraf aan de consument kenbaar gemaakte kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over de gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig.
 • Indien er klachten optreden over de uitvoering van de overeenkomst, zal dit binnen 7 dagen duidelijk omschreven worden en ingediend zijn bij de ondernemer.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend, vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd nodig heeft, zal de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen het bericht antwoorden met een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig uitwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat in aanmerking zal komen met een geschillenregeling.
 • Bij klachten dient de consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.

Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, dient de consument zich te wenden tot Stichting webwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl). Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument het recht om de klacht te laten behandelen door de Stichting WebwinkelKeur onafhankelijke geschillencommissie. Bij dit geschil zijn er kosten aan verbonden, die door de consument betaald moet worden. Daarnaast is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 • Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij er schriftelijk anders wordt aangegeven.
 • Indien een klacht aannemelijk wordt bevonden door de ondernemer, zal de naar haar keuze of geleverde producten kosteloos vervangen of gerepareerd worden.

 

Artikel 15 – Geschillen

 • Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument. Dit is ook van toepassing als de consument woonachtig is in het buitenland.
 • Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 • Aanvullende of afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consumenten zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Dit met het doel dat de voorwaarden op een toegankelijke manier door de consument opgeslagen kan worden op een duurzame gegevensdrager.
Back To Top